I / Określenie terminów

1. Sprzedający -  KAIZAR CZESŁAW P.H.U. TRANSHAN z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 189, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic pod numerem 6551/2000, REGON 272376190, NIP 652-100-19-91.

2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.Transhan.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

5. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.


II / Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, pod adresem internetowym www.Transhan.com

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego mają charakter poglądowy i informacyjny, może się zdarzyć iż wybrany przez klienta towar będzie niedostępny, wówczas sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub e-mailowo

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dopiero od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej dostępność danego towaru o której mowa w punkcie III / 5 Regulaminu. Po pozytywnym potwierdzeniu złożonego zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

6. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego służą prezentacji towaru i mają jedynie charakter poglądowy, mogą się różnić od oryginalnych towarów dostępnych w sprzedaży.

7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

8. Klient korzystający ze sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

9. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie II / 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

10. Zrealizowanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku towaru wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od realizacji części lub całości złożonego zamówienia, wówczas zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e ? mail.

III / Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia po wcześniejszej rejestracji.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, adresem e-mail i numerem telefonu pod które sprzedający potwierdzi przyjęcie złożonego zamówienia, poinformuje o dostępności towaru i terminie realizacji zamówienia. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem ?Zatwierdź Złóż zamówienie?)  stanowi jedynie ofertę zakupu towaru nie jest natomiast równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży konkretnego towaru, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez sprzedającego telefonicznie lub przez adres poczty e-mail o dostępności zamawianego towaru i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres  Transhan@wp.pl

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie sklepu stacjonarnego 43-502 Czechowice-Dziedzice ul Legionów 189 (po wcześniejszym umówieniu).

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

13. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.


IV /  Dokonywanie płatności.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek sprzedawcy w terminie 2 dni od potwierdzenia złożonego zamówienia, spowoduje anulowanie realizacji zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: mBank 14 1140 2004 0000 3302 4658 6380

Właściciel rachunku:
KAIZAR CZESŁAW P.H.U. TRANSHAN 
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul Legionów 189
mBank nr rachunku 14 1140 2004 0000 3302 4658 6380

4/ Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona na konto klienta w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.


V / Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności ? w przypadku wyboru opcji ?przedpłaty? realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego dokonanej wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. W zależności od ilości zamawianego towaru i od jego gabarytów, koszt wysyłki może się kształtować od 10zł do 25zł lub wielokrotności tych wartości.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien powiadomić sprzedającego, np. e-mailem bezpośrednio po potwierdzeniu realizacji zamówienia, podając niezbędne dane konieczne do wystawienia faktury VAT.


VI /  Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Odstąpienie od zakupu dotyczy tylko towarów nieuszkodzonych, nieużywanych, oryginalnie zapakowanych. Odstępując od umowy zakupu klient na własny koszt zobowiązuje się dostarczyć zwracany towar sprzedającemu.

2. Powyższe uprawnienie mogą zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży na adres: P.H.U. TRANSHAN  43-502 Czechowice-Dziedzice ul Legionów 189.

3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający uniemożliwienie jego uszkodzenia w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: P.H.U. TRANSHAN 32-600 Oświęcim ul Nideckiego 8

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII / Niezgodność towaru z umową. - Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy do sprzedawcy przesłać wypełniony protokół reklamacyjny oraz odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII / Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2013r.